Szerződés minta

Megbízási szerződés

 

Amely, létrejött egy részről:                                 lakik:                              , mint megbízó(k), más részről: Laták János vőfély, mint megbízott (adószám: 61611128-1-51), lakcím: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán utca 4. Tel: 06308368483 között az alábbi feltételekkel: A megbízó, megbízza a megbízottat a       -én tartandó esküvő és lakodalom vőfélyként történő levezetésével. A megbízott, a lakodalom levezetését tiszteletdíjért vállalja. A tiszteletdíj bruttó összege         .-Ft, azaz                forint, amely összeghez            .- Ft fuvarköltség kerül felszámításra. A megbízó a szándéka megerősítésére                         .-Ft, azaz                  forint foglaló kifizetését vállalja, amely része a tiszteletdíj összegének. A megbízott a lakodalom napján a tiszteletdíj teljes összegéről készpénzfizetési számlát állít ki, amelyet a megbízó(k) részére kérés nélkül átad. A megbízó a – foglaló összegével csökkentett- tiszteletdíj összegét, a megbízott lakodalomból történő távozásakor készpénzben egyenlíti ki.

 

  • A megbízott a megbeszélt koreográfia, valamint a megbízók egyéni kérései alapján, a legjobb tudása szerint kell a lakodalmat levezetnie.
  • A megbízási szerződés, akkor lép hatályba, amikor a szerződés egy aláírt példánya, valamint a foglaló megérkezik a megbízott 00000000-00000000-00000000 számú számlájára.
  • Amennyiben a foglaló a szerződés kézhezvételétől számított 10. napon belül nem érkezik meg a megbízott számlájára, a szerződés tárgytalannak tekintendő.
  • A megbízott a lakodalom napján, kifogástalan öltözetben és időben köteles megjelenni a megbízó által megadott helyszínen.
  • A megbízott a lakodalmi ünnepségen alkoholt nem fogyaszthat.
  • A megbízó a szerződést harmadik személy részére nem adhatja ki.

Megbízó elérhetőségei (telefonszám email cím):

 

A szerződés felmondása:

Amennyiben a megbízó részéről történik, akkor a foglaló összege a megbízottnál marad. A megbízott a szerződést nem mondhatja fel, csak „vis major” esetében, amely előre nem látható okból történik, és a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben, a foglaló összegét a mindenkor hatályos Ptk. vonatkozó szabályai szerint, köteles a következő munkanapon a megrendelő részére visszaküldeni.

A szerződés minősített felmondása:

Amennyiben a megbízó, a szerződéstől a lakodalom időpontja előtt kettő hónapon belül eláll – kivéve a „vis major” esetét–, akkor tiszteletdíj 80 %-át, a helyszíni lemondás esetén 100%-át köteles kifizetni a megbízott részére. A szerződő felek vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni. Az irányadó jogszabály a Polgári Törvénykönyv, jogi vita esetén a Szekszárdi Járásbíróság az illetékes.

Kelt: Szekszárd,