Szerződés minta

Megbízási szerződés

Amely, létrejött egy részről: Menyasszony Neve  és Vőlegény Neve  lakik:                                                       ., mint megbízó(k), más részről: Laták János vőfély, mint megbízott (adószám: 58473209-1-51), lakcím: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán utca 4. Tel: +36308368483 között az alábbi feltételekkel: A megbízó, megbízza a megbízottat a yyyy.mm.dd.-én tartandó esküvő és lakodalom vőfélyként történő levezetésével. A megbízott, a lakodalom levezetését tiszteletdíjért vállalja. A tiszteletdíj bruttó összege:             .-Ft, azaz –       – forint, amely összeghez        -. Ft fuvarköltség kerül felszámításra (Cím-Cím-Cím viszonylatában). A megbízó a szándéka megerősítésére               .- Ft, azaz  –        –  forint foglaló kifizetését vállalja, amely része a tiszteletdíj összegének. A megbízott, a lakodalom napján a tiszteletdíj – foglalóval csökkentett- teljes összegéről készpénzfizetési számlát állít ki, amelyet a megbízó(k) részére kérés nélkül átad. A megbízó(k), a – foglaló összegével csökkentett- tiszteletdíj összegét, a megbízott lakodalomból történő távozásakor készpénzben egyenlíti ki.

  1. A megbízott a megbeszélt koreográfia, valamint a megbízók egyéni kérései alapján, a legjobb tudása szerint kell a lakodalmat levezetnie.
  2. A megbízási szerződés, akkor lép hatályba, amikor a szerződés egy aláírt példánya, valamint a foglaló megérkezik a megbízott         számú számlájára.
  3. Amennyiben a foglaló a szerződés kézhezvételétől számított 10. napon belül nem érkezik meg a megbízott számlájára, a szerződés tárgytalannak tekintendő.
  4. A megbízott a lakodalom napján, kifogástalan öltözetben és időben köteles megjelenni a megbízó által megadott helyszínen.
  5. A megbízott a lakodalmi ünnepségen alkoholt nem fogyaszthat.
  6. A megbízó a szerződést harmadik személy részére nem adhatja ki.
  7. A szerződés mellékletét képezi a foglaló összegéről szóló díjbekérő. Amikor a foglaló átutalása megtörténik, – a díjbekérő alapján_, a megbízott a foglalóról szóló számlát egy munkanapon belül kiállítja, amelyet a megbízott, a megbízó(k) részére postai úton megküld.

Megbízó elérhetőségei (telefonszám email cím):

     
     

A szerződés felmondása:

Amennyiben a megbízó részéről történik, akkor a foglaló összege a megbízottnál marad. A megbízott a szerződést nem mondhatja fel, csak „vis major” esetében, amely előre nem látható okból történik, és a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben, a foglaló összegét a mindenkor hatályos Ptk. vonatkozó szabályai szerint, köteles a következő munkanapon a megrendelő részére visszaküldeni.

A szerződés minősített felmondása:

Amennyiben a megbízó, a megbízási szerződéstől a lakodalom időpontja előtt kettő hónapon belül eláll – kivéve a „vis major” esetét–, akkor tiszteletdíj 80 %-át, a helyszíni lemondás esetén 100%-át köteles kifizetni a megbízott részére. A szerződő felek vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni. Az irányadó jogszabály a Polgári Törvénykönyv, jogi vita esetén a Szekszárdi Járásbíróság az illetékes.

Kelt: Szekszárd, yyyy.mm.dd.

 

Menyasszony Neve, Vőlegény Neve                                      Laták János